ความเป็นมาของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2542 สำหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนในระยะแรก

ปีการศึกษา 2542 จัดการเรียนการสอนที่อาคารชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล และได้ย้ายมาที่อาคารส่วนหน้าในเดือนตุลาคม พ.ศ.2542 เป็นต้นมา การดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ณ อาคารส่วนหน้าของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น มีพื้นที่รับผิดชอบอาคารปฏิบัติการรวม 5 อาคาร ประกอบด้วย อาคารหลังที่ 8 (งานวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือชั้นสูง), อาคารหลังที่ 9 (ห้องสำนักงาน), อาคารหลังที่ 10 (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์), อาคารหลังที่ 11 (ห้องปฏิบัติการเคมี), อาคารหลังที่ 12 (ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช) ซึ่งเป็นอาคารเริ่มแรกของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่หลัก ในการให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย ได้แก่การให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการบริการวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์ของทุกหลักสูตร ซึ่งเป็นการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์

ในระยะเริ่มแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2543 มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน และ นักวิทยาศาสตร์ 4 คน เริ่มให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2543 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีนักศึกษารุ่นที่ 1 จำนวน 62 คน ในขณะนั้นมีห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการจำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ คือ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและจุลชีววิทยา การให้บริการนี้ ได้ดำเนินการไปพร้อมกับการจัดการด้านความปลอดภัยของ ห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้แก่การวางแผนระบบการจัดเก็บสารเคมี ระบบการจัดแยกของเสียจากห้องปฏิบัติการ และการบริการข้อมูลด้านสารเคมี และความปลอดภัยอื่นๆ ของห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ได้เริ่มย้ายสำนักงานและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มายังอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ S2 S3 และ S4 โดยได้เริ่มปฏิบัติงานยังอาคาร ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ S2 S3 และ S4 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2547 ให้บริการการเรียนการสอนปฏิบัติการแก่นักศึกษาตั้งแต่รุ่นที่ 1– รุ่นที่ 5 เป็นต้นมา มีจำนวนนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 968 คน จาก 12 สาขาวิชา 3 สำนักวิชา ซึ่งประกอบด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 สำนักวิชา ประกอบด้วย

  1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  2. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  3. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  4. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  5. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  7. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
  8. สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ในปัจจุบันพื้นที่ตั้งของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ประกอบไปด้วย อาคารกลุ่ม S ได้แก่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ S2, S3, S4, S6, S7 และอาคารปฏิบัติการ M3 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มีการเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องตามจำนวนนักศึกษา/รายวิชา และมีภารกิจที่เพิ่มขึ้น ในทุกๆ ปี