โครงสร้างหน่วยงาน

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ออกเป็น 5 ฝ่าย, 2 โครงการจัดตั้งฝ่าย และ 2 งาน เพื่อให้สามารถรองรับการบริการงานการเรียนการสอน และงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปเป็นผังโครงสร้างของการบริหารงานได้ดังนี้

โครงสร้างองค์กรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ตั้ง และพื้นที่ในความดูแลรับผิดชอบ

 1. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ S2 ประกอบด้วย ห้องผู้อำนวยการ ห้องสำนักงานฝ่ายเลขานุการฯ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบฯ และห้องปฏิบัติการวิจัย
 2. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ S3 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ห้องคลังวัสดุ สารเคมี ห้องเก็บขยะสารเคมี
 3. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ S4 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องมือและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ และโรงงานผลิตน้ำดื่มลานดาว
 4. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ S5 โรงงานผลิตน้ำดื่มลานดาว
 5. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ S6 ประกอบด้วย งานห้องปฏิบัติการทางเครื่องสำอาง (Laboratory)
 6. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ S7 ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง เฉพาะบริเวณชั้น 2 และชั้น 4 ชั้น 5 โซน B
 7. อาคารปรีคลินิก M3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฉพาะบริเวณชั้น 3 และ ชั้น 5 ในพื้นที่ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน และห้องสำหรับจัดวางเครื่องมือพื้นฐานเพื่องานวิจัย (ห้องวิจัยกลาง)

การติดต่อสอบถามข้อมูล ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

 • สอบถามข้อมูลทั่วไป Tel. 053-916213, 053-916218 Fax. 053-916212
 • สอบถามข้อมูลงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ Tel. 053-916215
 • สอบถามข้อมูลงานผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Tel. 053-916268, 053-916207
  หรือ www.facebook.com/sticmfupage