ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปณิธาน

สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม”


วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่สามารถให้บริการเครื่องมือ สถานที่และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ


ภารกิจ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัยพัฒนาแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาระบบการทำงานรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการจัดการทำงานส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ


พันธกิจ

  1. การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
  2. การสนับสนุนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
  3. การสนับสนุนการบริการวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี