ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง

รับผิดชอบสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ด้วยการให้บริการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือและเทคนิควิธีการเฉพาะด้านตามความต้องการของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ที่ต้องการใช้บริการดังกล่าวเพื่อการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา รวมถึงให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ แบ่งเป็น 5 แผนก ดังนี้


1. แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี

 • งานวิเคราะห์ทั่วไป
 • งานวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงทางเคมี
  • Chromatography Technique
  • Spectroscopy Technique
  • Electrochemistry Technique

2. แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางกายภาพ

 • งานวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (Thermal Analysis Technique)
 • งานวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางรังสีเอกซ์ (X-Ray Analysis Technique)
 • งานวิเคราะห์สมบัติทางกล (Thermal Analysis Technique)
 • งานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค (Micro-structure Analysis Technique)
 • งานวิเคราะห์สมบัติทางกล (Machanical Analysis Technique)

3. แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางสิ่งแวดล้อม

 • งานวิเคราะห์น้ำ

4. แผนกสอบเทียบ

 • งานสอบเทียบมวล
 • งานสอบเทียบปริมาตร

5. แผนกสนับสนุนงานวิเคราะห์และทดสอบ

 • งานลูกค้าสัมพันธ์
 • งานบุคคล
 • งานธุรการ
 • งานจัดซื้อ
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานคลัง


ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการสอบเทียบศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025-2543 (ISO/IEC 17025:2005) สาขาการสอบเทียบมวล รายการการสอบเทียบเครื่องชั่งไฟฟ้า ตามวิธี UKAS-LAB14

หากต้องการสอบถามข้อมูลงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ สามารถสอบถามได้ที่ 053-916215 หมายเลขโทรสาร 053-916212 หรือ สอบถามทาง Email: stic.analysis@mfu.ac.th