งานสนับสนุนคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

งานสนับสนุนคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีภาระหน้าที่ ดังนี้

  1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม
  2. จัดทำแผนการดำเนินงาน
  3. งานเอกสารการขอรับพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  4. รวบรวมข้อมูลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  5. ทำรายงานประจำทุก 6 เดือน ส่งสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์ (สพสว.)
  6. ทำเอกสารขั้นตอนการทำงาน (SOPs) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  7. เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนาตามที่สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) กำหนด
  8. จัดอบรม เผยแพร่ ให้ความรู้เรื่องการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์แก่บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  9. ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558
  10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย