งานเตรียมความพร้อมครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์

 งานเตรียมความพร้อมครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภาระหน้าที่ ดังนี้

  1. วางแผนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ การจัดซื้อ การติดตั้ง ครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์
  2. ติดตาม พิจารณาปัญหาและรายงานความคืบหน้า การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ การจัดซื้อ การติดตั้ง ครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ และงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
  3. วางแผนการทำงานร่วมกัน ในภาระงานที่เกี่ยวข้องกันหลายฝ่ายภายในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง