โครงการผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งานผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลิตน้ำดื่มยี่ห้อลานดาว ดำเนินการโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มดำเนินการจัดตั้งเป็นโครงการผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตเพื่อใช้ในการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร และนำน้ำที่เหลือบรรจุเพื่อจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นงานผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้สอดคล้องกับการขอตั้งงบประมาณประจำปีและสอดคล้องกับลักษณะงานซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำและต่อเนื่อง ในการดำเนินงานของโครงการ ได้มีการแบ่งงานออกเป็น 4 งาน ดังนี้

  1. งานผลิต
  2. งานควบคุมคุณภาพ
  3. งานซ่อมบำรุง
  4. งานบริหารโครงการ