ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

รับผิดชอบเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร ให้สามารถรองรับความต้องการตามหลักสูตรของแต่ละสำนักวิชาวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งติดตามการดำเนินการจนกระทั่งให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการเรียนการสอน การทำโครงงานพิเศษและการวิจัยของนักศึกษา แผนกห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนและ แบ่งเป็น 9 แผนก ดังนี้

1. แผนกห้องปฏิบัติการเคมี ประกอบด้วย

 1. ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 2. ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
 3. ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
 4. ห้องปฏิบัติการชีวเคมี

2. แผนกห้องปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย

 • ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 • ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรม
 • ห้องปฏิบัติการโมเลกุลและพันธุศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช   

3. แผนกห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ ประกอบด้วย

 1. ห้องปฏิบัติการเซรามิก
 2. ห้องปฏิบัติการโพลีเมอร์และคอมโพสิต

4. แผนกห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ประกอบด้วย

 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

5. แผนกห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม ประกอบด้วย

 • ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
 • ห้องปฏิบัติการทางด้านการสื่อสาร
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ

6. แผนกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร ประกอบด้วย

 • ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร
 • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
 • ห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิต
 • ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ

7. แผนกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย

 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • ห้องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์

8. แผนกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประกอบด้วย

 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

9. แผนกงานคลังวัสดุและสารเคมี