งานห้องปฏิบัติการทางเครื่องสำอาง (Laboratory)

โครงการห้องปฏิบัติการทางเครื่องสำอาง จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานและทำวิจัยให้แก่นักศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยพัฒนาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นงานห้องปฏิบัติการทางเครื่องสำอาง เพื่อให้สอดคล้องกับการขอตั้งงบประมาณประจำปีและสอดคล้องกับลักษณะงานซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำและต่อเนื่อง

หน่วยงานภายใน