ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องมือ และพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ

รับผิดชอบในการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ ให้มีความพร้อมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบอุปกรณ์ต้นแบบที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งพัฒนาอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แบ่งภาระงานออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย

  1. งานซ่อมแซมเครื่องมือ
  2. งานบำรุงรักษาเครื่องมือ
  3. งานออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ