โครงการจัดตั้งฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย

รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลุ่มงานวิจัย ที่เข้ามาดำเนินงานวิจัยภายในอาคารปฏิบัติการซึ่งอยู่ภายในกำกับดูแลของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนในด้านการจัดสรรพื้นที่ห้องวิจัย จัดการครุภัณฑ์ และควบคุมดูแลการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงสำหรับงานวิจัยแก่อาจารย์และนักศึกษาบัณฑิต โดยมุ่งสนับสนุนให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัยภายใต้แนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น โดยมีกรอบภาระหน้าที่ ดังนี้

 1. บริหารจัดการ วางแผนการจัดสรรพื้นที่ห้องวิจัย รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติในการขอใช้ห้องวิจัยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของส่วนบริการงานวิจัย เพื่อให้มีการใช้พื้นที่ห้องวิจัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
 2. บริหารจัดการห้องเครื่องมือกลางของกลุ่มงานวิจัย เพื่อให้มีการใช้งานเครื่องมือชั้นสูงสำหรับงานวิจัยอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้แนวปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือชั้นสูงที่กำหนดไว้
 3. ประสานงานในการจัดหา และดูแลครุภัณฑ์ที่กลุ่มวิจัยได้รับจัดสรรและติดตั้งตามกลุ่มวิจัยในภาพรวม โดยผู้ทำวิจัยเป็นผู้ยืมใช้งานและดูแล ซึ่งไม่รวมถึงครุภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยวิจัยที่มีสถานะเป็นหน่วยงาน
 4. บริหารจัดการกลุ่มงานวิจัย ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบทางด้านความปลอดภัยส่วนกลาง และปฏิบัติตามระเบียบทางด้านอื่นๆ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ
 5. ประสานงานระหว่างผู้ทำวิจัยและส่วนงานอื่นของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ลุล่วงไปด้วยดี
 6. ให้การสนับสนุนกลุ่มงานวิจัยให้สามารถดำเนินงานวิจัย และสามารถพัฒนาเป็นหน่วยงานได้ในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิจัย ดังต่อไปนี้
  • (1) กลุ่มวิจัย Material Science and Analytical Chemistry
  • (2) กลุ่มวิจัย Ecology and Taxonomy
  • (3) กลุ่มวิจัย Medicinal and Natural Products
  • (4) กลุ่มวิจัย Advanced Biology
  • (5) กลุ่มวิจัย Agricultural Science and Biochemistry