ฝ่ายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

รับผิดชอบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและอาคารปฏิบัติการที่อยู่ในการกำกับดูแลของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีกรอบภาระงานดังนี้

 1. งานระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  รับผิดชอบประสานงานและควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการนำระบบระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18001) มาใช้ในการดำเนินงานระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้
  • การจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การประเมินความเสี่ยงทางด้านความ
  • การตรวจสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยง
  • การอบรมความปลอดภัย
  • การเตรียมความพร้อมและซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน
  • การให้บริการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

 2. งานสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ
  รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานในของห้องปฏิบัติการและอาคารปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้
  • การตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน
  • การจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ
  • การตรวจวัดคุณภาพของแหล่งน้ำ

 3. งานระบบอาคารปฏิบัติการ
  รับผิดชอบดูแลงานด้านระบบอาคารปฏิบัติการและอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยประจำอาคาร ให้มีความพร้อมใช้งาน และการควบคุมงานติดตั้งครุภัณฑ์และงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้
  • การซ่อมบำรุงระบบอาคารปฏิบัติการ
  • การตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ติดตั้งประจำอาคารปฏิบัติการ
  • การติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ต้องเชื่อมต่อกับระบบอาคาร
  • การปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ