โครงการจัดตั้งฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์

จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จนกว่าจะมีการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วเสร็จ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ การให้บริการด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเริ่มต้นที่งานเตรียมความพร้อมด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นหลักก่อน ส่วนงานวิจัยนั้นค่อยมีการพัฒนาไปตามลำดับขั้นต่อไป

ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของโครงการจัดตั้งฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ แบ่งออกเป็น 11 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. ด้านกายวิภาคศาสตร์
3. ด้านสรีรวิทยา
4. ด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์
5. ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
6. ด้านโลหิตวิทยา
7. ด้านปรสิตวิทยา
8. ด้านชีวเคมี
9. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
11. ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา