ฝ่ายเลขานุการและธุรการ

ฝ่ายเลขานุการและธุรการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านธุรการและบริหารทั่วไปของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โดยสามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบออกได้ดังนี้  

1. งานธุรการและบริหารทั่วไป

 • งานธุรการ
 • งานสารบรรณ
 • งานเลขานุการผู้อำนวยการ
 • งานบริหารทั่วไป
 • งานตรวจสอบหนี้สินนักศึกษา
 • งานบุคคล
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 • งานจัดการความรู้
 • งาน 5 ส

2. งานการเงิน

 • เงินยืมทดรองจ่ายและเงินสำรองจ่าย
 • การคืนเงินยืมทดรองจ่าย
 • เงินสำรองจ่ายของหน่วยงาน
 • เงินสวัสดิการพนักงาน
 • เงินค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา

3. งานงบประมาณ

 • จัดทำคำขอตั้งงบประมาณภาพรวมหน่วยงาน
 • งานวางแผนติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

4. งานพัสดุ

 • งานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
 • งานข้อมูลวัสดุและครุภัณฑ์

5. งานสนับสนุนห้องปฏิบัติการ

 • งานบริหารทั่วไป สนับสนุนการบริการห้องปฏิบัติการ
 • งานจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนการบริการห้องปฏิบัติการ
 • งานประเมินคุณภาพการให้บริการของห้องปฏิบัติการ
 • งานบันทึกข้อมูลตั้งหนี้สินนักศึกษา
 • งานบันทึกรับวัสดุเข้าคลังในระบบ MFU-ERP