ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง

พันธ์ทิพย์ ธรสาธิตกุล
Panthip Thornsathitkul

หัวหน้าฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง

Tel: 0 5391 6208 Ext: 6208

E-mail: panthip@mfu.ac.th


แผนกสนับสนุนงานวิเคราะห์และทดสอบ

วิภาวรรณ เป็กธนู
Wipawan Pextanu

เจ้าหน้าที่บริหาร

Tel: 0 5391 6215 Ext: 6215

E-mail: wipawan.pex@mfu.ac.th

เสาวณิต ใจทน
Saowanit Chaithon

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6215 Ext: 6215

E-mail: saowanit.cha@mfu.ac.th


แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี

ศศิขัณฑ์ โตโส
Sasikhan Toso

หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี

Tel: 0 5391 6206 Ext: 6206

E-mail: sasikhan@mfu.ac.th

จีรนันท์ ชัยวาฤทธิ์
Jeeranan Chaiwarith

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6207 Ext: 6207

E-mail: jeeranan.cha@mfu.ac.th

ลลิดา จันทร์แจ่ม
Lalida Chanchaem

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6992 Ext: 6992

E-mail: lalida.cha@mfu.ac.th

รัชนี กิติมา
Ratchanee Kitima

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6992 Ext: 6992

E-mail: ratchanee.kit@mfu.ac.th

น้ำฝน บุญชีพ
Numfon Booncheep

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6215 Ext: 6215

E-mail: numfon.boo@mfu.ac.th


แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางกายภาพ

วารุณี แย้มสังกุล
Warunee Yaemsungkul

หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และทดสอบทางกายภาพ

Tel: 0 5391 6206 Ext: 6206

E-mail: warunee.pan@mfu.ac.th


ทินกร บั้งเงิน
Tinnakorn Bang-ngoen

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6206 Ext: 6206

E-mail: tinnakorn.ban@mfu.ac.th


แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางสิ่งแวดล้อม

อมร อินลายศ
Amorn Inlayot

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6215 Ext: 6215

E-mail: amorn.cha@mfu.ac.th


แผนกสอบเทียบ

วีระพงศ์ สังวาลย์
Weerapong Sangwan

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6205 Ext: 6205/6206

E-mail: weerapong.san@mfu.ac.th