ผู้อำนวยการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ดร.สยาม ภพลือชัย
Dr. Siam Popluechai

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Tel: 0 5391 6214 Ext: 6214

E-mail: siam@mfu.ac.th

นาวิน ธรสาธิตกุล
Nawin Thornsathitkul

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Tel: 0 5391 6208 Ext: 6208

E-mail: nawin@mfu.ac.th