ผู้อำนวยการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย
Asst. Prof. Dr. Siam Popluechai

ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Tel: 0 5391 6214 Ext: 6214

E-mail: siam@mfu.ac.th

นาวิน ธรสาธิตกุล
Nawin Thornsathitkul

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Tel: 0 5391 6208 Ext: 6208

E-mail: nawin@mfu.ac.th

รพีพรรณ ณ ลำปาง
Rapeepan Na lampang

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Tel: 0 5391 6211 Ext: 6211

E-mail: rapeepan.na@mfu.ac.th