งานผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จินดาพร บุญวัฒนา
Jindaporn Boonwattana

ผู้ประสานงาน

Tel: 0 5391 6207 Ext: 6207

E-mail: jindaporn.boo@mfu.ac.th 

ไกรสร ไชยติ๊บ
Kaison Chaitip

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6268 Ext: 6268

E-mail: kaison.cha@mfu.ac.th

ธงชัย หมื่นลอย
Thongchai Munloi

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6268 Ext: 6268

E-mail: thongchai.mun@mfu.ac.th

ณัชสรณ์ ราชคิด
Natchasorn Ratchakid

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6268 Ext: 6268

E-mail: natchasorn.rat@mfu.ac.th