งานผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จินดาพร บุญวัฒนา
Jindaporn Boonwattana

ผู้ประสานงานงานผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6284 Ext: 6284

E-mail: jindaporn.boo@mfu.ac.th 

วิชัย ศรีบุรี
Wichai Sriburee

ช่างเทคนิค

Tel: 0 5391 6268 Ext: 6268

E-mail: wichai.sri@mfu.ac.th

ไกรสร ไชยติ๊บ
Kaison Chaitip

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6268 Ext: 6268

E-mail: kaison.cha@mfu.ac.th

ณัชสรณ์ ราชคิด
Natchasorn Ratchakid

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6268 Ext: 6268

E-mail: natchasorn.rat@mfu.ac.th

รชานนท์ สมุดความ
Rachanon Samudkhwam

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6268 Ext: 6268

E-mail: rachanon.sam@mfu.ac.th