ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

เสาวนีย์ จานนอก
Saowanee Jannok

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

Tel: 0 5391 6231 Ext: 6231

E-mail: saowanee.jan@mfu.ac.th


แผนกห้องปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

อัญชลี เขื่อนเพชร
Anchalee Khuanpet

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

Tel: 0 5391 6246 Ext: 6246

E-mail: anchalee.khu@mfu.ac.th

ณัฏฐ์ณัชชา เงากล้า
Nutnutcha Ngaokla

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6242 Ext: 6242

E-mail: nutnutcha.nga@mfu.ac.th

ณัฐวรรณ ทองทศ
Nattawan Thongthod

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6216 Ext: 6216

E-mail: nattawan.tho@mfu.ac.th

นิตยา เลาสัตย์
Nittaya Laosat

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6242 Ext: 6242

E-mail: nittaya.lao@mfu.ac.th

เพชรดลนภา พร้อมสุข
Petcharadonnapa Promsuk

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6245 Ext: 6245

E-mail:

petcharadonnapa.pro@mfu.ac.th

ดาวเรือง แก้วดวงดี
Daoruang Kaewdoungdee

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6245 Ext: 6245

E-mail: daoruang.kae@mfu.ac.th

อรอุมา ไชยดา
Onauma Chaida

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6247

Ext: 6247

E-mail:

onauma.cha@mfu.ac.th

กชมน แกล้วกล้า
Kochamon 
Klawkla

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6247 

Ext: 6247

E-mail: 

kochamon.cha@mfu.ac.th

แสงเทียน ราชคม
Sangthian Ratchakom

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6247 

Ext: 6247

E-mail:

sangthian.rat@mfu.ac.th

อรทัย จักษี
Orathai Chaksee

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6247 

Ext: 6247

E-mail:

orathai.cha@mfu.ac.th


แผนกห้องปฏิบัติการเคมี

จินตนา รัตนอุดมสวัสดิ์
Jintana Rattanaudomsawat

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการเคมี

Tel: 0 5391 6254 Ext: 6254

E-mail: jintana.rat@mfu.ac.th

นันทนา สายกับ
Nantana Saikub

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6254 Ext: 6254

E-mail: nantana.kae@mfu.ac.th

รุจิรา ดาวชัย
Rujira Daochai

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6255 Ext: 6255

E-mail: rujira.dao@mfu.ac.th

อรทัย ทูลเศียร
Orathai Toonsian

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6254 Ext: 6254

E-mail: orathai.sri@mfu.ac.th

ศุภลักษณ์ เขื่อนเพชร
Supalak Khueanphet

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6255 Ext: 6255

E-mail: supalak.khu@mfu.ac.th

อุทิยา พิลาศาล
Utiya Philasal

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6255 Ext: 6255

E-mail: utiya.phi@mfu.ac.th

สุภาวดี อินยม
Supavadee Inyom

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6256 Ext: 6256

E-mail: supawadee.iny@mfu.ac.th

วิราศินีย์ ชื่นสนธิ
Wirasinee Chuensonti

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6256 Ext: 6256

E-mail: wirasinee.chu@mfu.ac.th

สุภาวดี ติ๊บปัญญา

Supawadee Tippunya

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6256 Ext: 6256

E-mail: supawadee.tip@mfu.ac.th


แผนกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร

กฤษฏิพงศ์ วงศ์อุดมวิชา
Kittipong Wongaudomwicha

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร

Tel: 0 5391 6270 Ext: 6270

E-mail: kittipong.won@mfu.ac.th

สุดสวาท เกียรติปรีชา
Sudsawat Kietpreecha

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6270 Ext: 6270

E-mail: sudsawat.kie@mfu.ac.th

สุภรัตน์ เที่ยงตรง
Suparat Thiangtrong

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6269 Ext: 6269

E-mail: suparat.thi@mfu.ac.th

นิติพัฒน์ ตาหมี่
Nitipat Tamee

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6269 Ext: 6269

E-mail: nitipat.tam@mfu.ac.th

ภิณญา ฟองเขียว
Pinya Fongkhiaw

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6269 Ext: 6269

E-mail: pinya.fon@mfu.ac.th


แผนกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

นันทนา สายกับ
Nantana Saikub

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

Tel: 0 5391 6254 Ext: 6254

E-mail: nantana.kae@mfu.ac.th 

จินจารุวัลก์ ปัญญาสา
Jinjaruwan Panyasa

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6258 Ext: 6258

E-mail: jinjaruwan.pan@mfu.ac.th

ศุภโชติ ไชยโย
Suppachot Chaiyo

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6258 Ext: 6258

E-mail: suppachot.cha@mfu.ac.th

พัชรี พงษ์เสือ
Patcharee Pongsua

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6258 Ext: 6258

E-mail: patcharee.pon@mfu.ac.th

นิภาพร ทาแก้ว
Nipaporn Takaew

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6261 Ext: 6261

E-mail: nipaporn.tak@mfu.ac.th

ผกามาศ เดชะ
Phakamat Decha

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6261 Ext: 6261

E-mail: phakamat.dec@mfu.ac.th


แผนกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์

ศิริพร ลือสุวรรณ
Siriporn Luesuwan

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์

Tel: 0 5391 6233 Ext: 6233

E-mail: siriporn.lue@mfu.ac.th 

อำไพ เรือนคำ
Ampai Ruenkum

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6232 Ext: 6232

E-mail: ampai.rue@mfu.ac.th

เบญจพร เกียรติปรีชา
Benchaporn Kiatpreecha

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6232 Ext: 6232

E-mail: benchaporn.kia@mfu.ac.th


แผนกห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์

ลลิตา จอมแปง
Lalita Jompang

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์

Tel: 0 5391 6264 Ext: 6264

E-mail: lalita.jom@mfu.ac.th

นที คีลาวงค์
Natee Keelawong

ช่างเทคนิค

Tel: 0 5391 6265 Ext: 6265

E-mail: natee.kee@mfu.ac.th 


แผนกห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

ชาติ วิคี
Chart Wikee

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

Tel: 0 5391 6236 Ext: 6236

E-mail: chart.wik@mfu.ac.th

เจนวิทย์ วิทยประภากร
Janewit Wittayaprapakorn

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6248 Ext: 6248

E-mail: janewit.wit@mfu.ac.th

จิราพร แดงศักดิ์
Jiraporn Dangsak

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6236 Ext: 6236

E-mail: jiraporn.dan@mfu.ac.th

ฐิติพันธุ์ อินต๊ะเขียว
Thitipan Intakhyo

ช่างเทคนิค

Tel: 0 5391 6248 Ext: 6248

E-mail: thitipan.int@mfu.ac.th


แผนกห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม

คธาวุธ โรจนสโรช
Kathawut Rojhanasaroch

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม

Tel: 0 5391 6634 Ext: 6634

E-mail: kathawut.roj@mfu.ac.th

พลพิรักษ์ สุเมธะ
Polpirag Sumetha

ช่างเทคนิค

Tel: 0 5391 6230 Ext: 6230

E-mail: polpirag.sum@mfu.ac.th


แผนกงานคลังวัสดุและสารเคมี

สุดสวาท เกียรติปรีชา
Sudsawat Kietpreecha

หัวแผนกงานคลังวัสดุและสารเคมี

Tel: 0 5391 6270 Ext: 6270

E-mail: sudsawat.kie@mfu.ac.th

ชัดชัย ศรีชัยวาล
Chatchai Srichaiwan

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6250 Ext: 6250

E-mail: chatchai.sri@mfu.ac.th

ขวัญฤดี วงค์กิติ
Khwanluedee Wongkiti

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6250 Ext: 6250

E-mail: khwanluedee.won@mfu.ac.th