งานห้องปฏิบัติการทางเครื่องสำอาง (Laboratory)

จินดาพร บุญวัฒนา
Jindaporn Boonwattana

ผู้ประสานงาน

Tel: 0 5391 6207 Ext: 6207

E-mail: jindaporn.boo@mfu.ac.th

มณฑิรา เรือนคำ
Montira Ruancome

เจ้าหน้าที่บริหาร

Tel: 0 5391 6268 Ext: 6268

E-mail: montira.rua@mfu.ac.th

วิชัย ศรีบุรี
Wichai Sriburee

ช่างเทคนิค

Tel: 0 5391 6268 Ext: 6284

E-mail: wichai.sri@mfu.ac.th