โครงการจัดตั้งฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย

ฌานพิมน วงศ์คำ
Shannaphimon Wongkham

ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6245 Ext: 7155

E-mail: shannaphimon.won@mfu.ac.th

ปรเมศร์ นาแฉล้ม
Poramet Nachalaem

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 7155 Ext: 7155

E-mail: poramet.nac@mfu.ac.th

ดารณี ปัดตา
Daranee Pudta

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6207 Ext: 6207

E-mail: daranee.pud@mfu.ac.th