ฝ่ายความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

นาวิน ธรสาธิตกุล
Nawin Thornsathitkul

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6208 Ext: 6208

E-mail: nawin@mfu.ac.th

ธวัชชัย ทรายขาว
Tawatchai Saikown

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6222 Ext: 6222

E-mail: tawatchai.sai@mfu.ac.th

นที ศิริอุดม
Natee Siriudom

นักวิทยาศาสตร์

 Tel: 0 5391 6222 Ext: 6222

E-mail: natee.sir@mfu.ac.th

 

ธีรวรรธก์ ยอดสุวรรณ์
Teerawat Yodsuwan

ช่างเทคนิค

Tel: 0 5391 6222 Ext: 6222

E-mail: teerawat.yod@mfu.ac.th

ธงชัย หมื่นลอย
Thongchai Munloi

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6222 Ext: 6222

E-mail: thongchai.mun@mfu.ac.th