โครงการจัดตั้งฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์

เสาวลักษณ์ พงษ์วิริยะกุล
Sauwalack Pongwiriyakul

ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6621 Ext: 6621

E-mail: sauwalack.pon@mfu.ac.th

สิริกานต์ณภา กระจ่างเจริญสกุล
Sirikarnnapa Krajangcharoensakul

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6620 Ext: 6620

E-mail: sirikarnnapa.kra@mfu.ac.th

สุทธินี วงค์ชัยขันธ์
Suttinee Wongchaikhan

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6620 Ext: 6620

E-mail: suttinee.won@mfu.ac.th

ปวีณา สลีจันต๊ะ
Paweena Saleechanta

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6620 Ext: 6620

E-mail: paweena.sal@mfu.ac.th

สุนิตา นาใจ

Sunita Najai

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6620 Ext: 6620

E-mail: sunita.naj@mfu.ac.th

แสงระวี สุกัน
Sangrawee Sukan

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6620 Ext: 6620

E-mail: sangrawee.jai@mfu.ac.th

อรณิช สมโน
Aoranit Somno

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6620 Ext: 6620

E-mail: aoranit.som@mfu.ac.th

ธานินทร์ จักษี
Tanin Jugsee

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6623 Ext: 6623

E-mail: tanin.jug@mfu.ac.th

-ตำแหน่งว่าง-

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6620 Ext: 6620

E-mail: