ฝ่ายเลขานุการและธุรการ

ธัญญรัตน์ ทวีนุต
Thanyarat  Thaweenut

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6225 Ext: 6225

E-mail: thanyarat.tha@mfu.ac.th

ณัฐศิณีย์ บุญธรรม
Nutsinee Boontham

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6212 Ext: 6212

E-mail: nutsinee.boo@mfu.ac.th

สุกัญญา แก้วอินตา
Suganya Kaewinta

เจ้าหน้าที่บริหาร

Tel: 0 5391 6218 Ext: 6218

E-mail: suganya.kae@mfu.ac.th

ฐิญาภัณณ์ นพคุณ
Thiyapan Noppakoon

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6993 Ext: 6993

E-mail: thiyapan.nop@mfu.ac.th

สุรีย์ จันทร์ปัน
Suree Janpan

เจ้าหน้าที่บริหาร

Tel: 0 5391 6994 Ext: 6994

E-mail: suree.jan@mfu.ac.th

เมลดา วงค์จันตา
Melada Wongjunta

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6993 Ext: 6993

E-mail: melada.won@mfu.ac.th

เจรจา ศิริสวัสดิ์
Jeraja Sirisawat

เจ้าหน้าที่บริหาร

Tel: 0 5391 6213 Ext: 6213

E-mail: jeraja.sir@mfu.ac.th

นันทนิตย์ ใจปัญญาศิริ
Nantanid Jaipanyasiri

เจ้าหน้าที่บริหาร

Tel: 0 5391 6994 Ext: 6994

E-mail: nantanid.jai@mfu.ac.th

ปพิชญา ม่วงเพ็ชร
Papichaya Moungpad

เจ้าหน้าที่บริหาร

Tel: 0 5391 6212 Ext: 6212

E-mail: papichaya.mou@mfu.ac.th

มณฑิรา เรือนคำ
Montira Ruancome

เจ้าหน้าที่บริหาร

Tel: 0 5391 6596 Ext: 6596

E-mail: montira.rua@mfu.ac.th

ปภัชญา สุวรรณคำ
Paphatchaya Suwannakham

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6218 Ext: 6218

E-mail: paphatchaya.sai@mfu.ac.th

ณัฐพงษ์ สารถี

Nattapong Saratee

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6596 Ext: 6596

E-mail: nattapong.sar@mfu.ac.th