ฝ่ายเลขานุการและธุรการ

รพีพรรณ ณ ลำปาง
Rapeepan Na lampang

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ

Tel: 0 5391 6211 Ext: 6211

E-mail: rapeepan.na@mfu.ac.th

ธัญญรัตน์ ทวีนุต
Thanyarat Thaweenut

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6213 Ext: 6213

E-mail: thanyarat.tha@mfu.ac.th

ณัฐศิณีย์ บุญธรรม
Nutsinee Boontham

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6212 Ext: 6212

E-mail: nutsinee.boo@mfu.ac.th

ฐิญาภัณณ์ นพคุณ
Thiyapan Noppakoon

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6993 Ext: 6993

E-mail: thiyapan.nop@mfu.ac.th

สุกัญญา แก้วอินตา
Suganya Kaewinta

เจ้าหน้าที่บริหาร

Tel: 0 5391 6218 Ext: 6218

E-mail: suganya.kae@mfu.ac.th

เมลดา วงค์จันตา
Melada Wongjunta

นักวิทยาศาสตร์

Tel: 0 5391 6993 Ext: 6993

E-mail: melada.won@mfu.ac.th

สุรีย์ จันทร์ปัน
Suree Janpan

เจ้าหน้าที่บริหาร

Tel: 0 5391 6994 Ext: 6994

E-mail: suree.jan@mfu.ac.th

เจรจา ศิริสวัสดิ์
Jeraja Sirisawat

เจ้าหน้าที่บริหาร

Tel: 0 5391 6213 Ext: 6213

E-mail: jeraja.sir@mfu.ac.th

นันทนิตย์ ใจปัญญาศิริ
Nantanid Jaipanyasiri

เจ้าหน้าที่บริหาร

Tel: 0 5391 6994 Ext: 6994

E-mail: nantanid.jai@mfu.ac.th

ปพิชญา ม่วงเพ็ชร
Papichaya Moungpad

เจ้าหน้าที่บริหาร

Tel: 0 5391 6212 Ext: 6212

E-mail: papichaya.mou@mfu.ac.th

ปภัชญา สายแปง
Paphatchaya saipang

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6218 Ext: 6218

E-mail: paphatchaya.sai@mfu.ac.th

อวภาส์ อุปคำ
Awapa Upakham

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Tel: 0 5391 6596 Ext: 6596

E-mail: awapa.upa@mfu.ac.th