ติดต่อสอบถามข้อมูล ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) ห้อง S2 223
เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100


 • สอบถามข้อมูลทั่วไป
  โทร. 053-916218, 053-916213 Email: stic@remove-thismfu.ac.th

 • สอบถามข้อมูลงานการเงินและบัญชี 
  โทร. 053-916994

 • งานพัสดุศูนย์เครื่องมือฯ
  โทร. 053-916993

 • สอบถามตารางงานผู้อำนวยการศูนย์ฯ 
  โทร. 053-916213

 • สอบถามข้อมูลงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ 
  โทร. 053-916215 Email: stic.analysis@remove-thismfu.ac.th

 • สอบถามข้อมูลงานผลิตน้ำดื่มลานดาว 
  โทร. 053-916207, 053-916268

 • สอบถามข้อมูลด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  โทร. 053-916222 Email: safety.stic@mfu.ac.th

 • สอบถามข้อมูลงานห้องปฏิบัติการเครื่องสำอาง
  อาคารปฏิบัติการ 6 (S6)

 • ติดต่อผู้ดูแลเว็บศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  โทร. 053-916248 Email: janewit.wit@mfu.ac.th