ข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ

ข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีไว้ให้บริการด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงการให้บริการงานวิเคราะห์ทดสอบแก่หน่วยงานภายนอก (ส่วนนี้ มีบริการเพียงบางเครื่องมือนะครับ) ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของเครื่องมือ แนวทางการวิเคราะห์ วิจัย การใช้งาน ตลอดจน แนวทางการเตรียมตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบ ได้จากเอกสารส่วนนี้ครับ เอกสารรายชื่อผู้ดูแลเครื่องมือทดสอบ


เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางโครมาโตกราฟ

โครมาโตกราฟเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมี ที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ที่ปะปนกันอยู่ในของผสม โดยปล่อยให้สารผ่านเข้าไปในส่วนอยู่กับที่ (stationary phase) จากนั้นก็ปล่อยให้ส่วนเคลื่อนที่ (mobile phase) ไหลผ่าน องค์ประกอบต่าง ๆ ในตัวอย่างจะแยกออกจากกันได้ เนื่องจากมีความแตกต่างกันในการกระจายตัวระหว่างส่วนอยู่กับที่กับส่วนเคลื่อนที่ องค์ประกอบใดมีความจำเพาะหรือสัมพรรคภาพ (affinity) กับส่วนอยู่กับที่มาก จะเคลื่อนที่ไปได้ช้า ทำให้เราทราบว่าในตัวอย่างที่ทดสอบมีองค์ประกอบใดอยู่ได้


เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางสเปกโตรสโคป

เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมี ที่ใช้ในการวิเคราะห์เคมีและเคมีกายภาพ เพื่อใช้ในการระบุถึงส่วนประกอบของสสาร โดยจะพิจารณาจากลักษณะของเส้นสเปกตรัมที่สสารนั้นแผ่ออกมาหรือถูกดูดกลืนเข้าไป โดยแต่ละสสารจะมีลักษณะของเส้นสเปกตรัมที่แตกต่างกัน ทำให้เราสามารถระบุชนิดของส่วนประกอบต่างๆ ในตัวอย่างได้


เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางไฟฟ้าเคมี

เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมี ซึ่งเป็นศาสตร์ของปฏิกิริยาที่ผิวหน้าสัมผัสของวัสดุตัวนำอิเล็กโทรนิก และไอออนิกคอนดักเตอร์อิเล็กโตรไลต์ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะมีการถ่ายเทอิเล็กตรอนจากสปีชีส์หนึ่งไปยังอีกสปีชีส์หนึ่ง สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณได้โดยวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณของสาร ได้แก่ กระแส ศักย์ไฟฟ้า และความต้านทาน


เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางกลศาสตร์

กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางกลศาสตร์ จะใช้ในการวิเคราะห์สมบัติเชิงกล ของตัวอย่าง ซึ่งเป็นสมบัติที่สำคัญของวัสดุ ที่จะสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้งานในด้านต่างๆ ได้ 


เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางโครงสร้างจุลภาค

กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางโครงสร้างจุลภาค (Micro structure Analysis) จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุในระดับจุลภาค ใช้ในการตรวจสอบสภาพพื้นผิว ขนาดอนุภาค ของตัวอย่าง โดยเครื่องมือกลุ่มนี้จะประจำที่แผนกวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง 


กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางรังสีเอกซ์

กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางรังสีเอกซ์ จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุ ที่อยู่ในตัวอย่างทดสอบ รวมทั้งโครงสร้างสสารและวัสดุ โดยเครื่องมือกลุ่มนี้จะประจำที่แผนกวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง


เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางความร้อน

แนะนำเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบด้วยเทคนิคทางความร้อน โดยเครื่องมือกลุ่มนี้จะประจำอยู่ที่ฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง แผนกวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 053-916215 หรือ ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องมือครับ


เครื่องมืออื่นๆ ของฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ

กลุ่มเครื่องมืออื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของฝ่ายเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั่นสูง ประกอบด้วย เครื่องมือสำหรับเตรียมตัวอย่าง เครื่องมือขนาดเล็ก ที่ผู้ใช้บริการ สามารถติดต่อขอใช้งานได้จากเจ้าหน้าที่ประจำแผนกที่ดูแลเครื่องมือนั้นๆ ครับ (*photo from : www.fritsch.es )


เครื่องมือในกลุ่มงานการเรียนการสอนและงานวิจัย

แนะนำเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง ที่อยู่ในความดูแลของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งจะใช้สำหรับงานการเรียนการสอน และงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาเท่านั้นนะครับ โดยการขอใช้งาน ผู้สนใจต้องติดต่อขอใช้บริการจากห้องปฏิบัติการที่ดูแลเครื่องมือนั้นๆ โดยตรง