ข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ

ข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีไว้ให้บริการด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงการให้บริการงานวิเคราะห์ทดสอบแก่หน่วยงานภายนอก