เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางโครมาโตกราฟ

Liquid Chromatography–Mass Spectrometry: LCMS

เป็นเครื่อง HPLC ที่ติดตั้ง Mass Spectrometry หรือ MS และ Electrospray Ionizationc (ESI) ไว้ในระบบ โดย MS หรือ Mass Spectrometry เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้เพื่อตรวจสอบว่าสารตัวอย่างนั้นมีเลขมวล (mass number ) เป็นเท่าไหร่...

Ion Chromatography

ข้อมูลทั่วไป ยี่ห้อ รุ่น ThermoScientific/IC-Dionex CS-1100 การขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องทำการติดต่อจอง เครื่องก่อนการใช้งาน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูและเครื่อง และควรติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันที่ ที่จะทำการจอง...

Gas Chromatography

แก๊สโครมาโตกราฟ (GC) เป็นเทคนิคหนึ่งของการวิเคราะห์ ด้วยวิธีโครมาโตกราฟี ซึ่งนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เพราะมีความสามารถแยกละวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีองค์ประกอบซับซ้อนได้ และยังให้ผลเที่ยงตรง รวจเร็ว...

High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

HPLC เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคนิคในการแยกและวิเคราะห์สารที่เราสนใจ ซึ่งละลายอยู่ในสารละลายผสมในสถานะของของเหลว สารที่เราสนใจต้องมีคุณสมบัติสามารถละลายได้ในตัวทำละลาย โดยกระบวนการแยกสารจะเกิดขึ้นระหว่างตัวกลาง2ชนิดคือตัวกลางที่อยู่กับที่...