เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางการเรียน การสอน และงานวิจัย

Double-Furnace Differential Scanning Calorimeter :DSC

เครื่อง Double-Furnace Differential Scanning Calorimeter :DSC เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของตัวอย่าง...

Impedance Analyzer

เครื่อง E4990A Impedance Analyzer เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ค่า Impedance ชนิดความแม่นยำสูง โดยสามารถวัดสัญญาณในช่วงความถี่ 20Hz - 120MHz (ความละเอียดในการตั้งค่าความถี่ 1mHz) โดยสามารถตรวจวัดค่า Impedance ด้วยการวัดค่าพารามิเตอร์ /Z/, /Y/, R,...