เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางไฟฟ้าเคมี

Potentiostat/Galvanostat: PG-STAT

การขอใช้บริการ 1. ผู้ใช้บริการจะต้องทำการติดต่อจอง เครื่องก่อนการใช้งาน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูและเครื่อง และควรติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันที่ ที่จะทำการจอง2. ผู้ใช้บริการต้องทราบสภาวะในการวิเคราะห์โดยละเอียด หากอ้างอิงจาก...