เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางกลศาสตร์

Pendulum Impact Tester

Pendulum Impact Tester หรือเครื่องมือทดสอบแรงกระแทก ของวัสดุ เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบสมบัติในการรับแรงกระแทกของวัสดุชนิดต่างๆ โดยใช้การกระแทกแบบค้อนเหวี่ยง หรือ แบบ Pendulum สามารถทำการทดสอบได้ 2 วิธี คือ แบบ Izod และ Charpy โดยการทดสอบ...

Micro-Hardness Tester

Micro-Hardness Tester เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าความแข็งในระดับจุลภาคของผิววัสดุ โดยใช้หัวกดที่มีความแข็งเป็นพิเศษ กดลงบนผิวของวัสดุทดสอบ แล้วทำการวัดความยาวของรอยกด สามารถทดสอบโดยใช้หัวกดแบบ Knoop และ Micro-Vickers โดยทั่วไป...

Universal Testing Machine : UTM

Universal Testing Machine หรือ UTM เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบเพื่อหาสมบัติเชิงกลของวัสดุ โดยจะสามารถทำการทดสอบได้หลายวิธีด้วยเครื่องมือทดสอบเพียงเครื่องเดียว สามารถทำการทดสอบกับวัสดุได้หลายชนิด เช่น โลหะ เซรามิกส์ ยาง โพลีเมอร์ อาหาร...