เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบโครงสร้างจุลภาค

Zetasizer Nano ZS90

Zetasizer Nano ZS90 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดขนาดอนุภาค และค่า Zeta potential ด้วยมุม 90° ในสารตัวอย่างคอลลอยด์ โดยระบบจะทำการวัดขนาดจากการกระเจิงของแสง ในขณะที่อนุภาคเกิดการเคลื่อนที่ตลอดเวลาในสารตัวกลางแบบ Brownian motion...

Particle size analyzer

เครื่องวัดการกระจายตัวของขนาดอนุภาค (Particle size analyzer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาการกระจายตัวของขนาดอนุภาคของสารตัวอย่าง โดยใช้หลักการเลี้ยวเบนของเลเซอร์ (LASER Diffraction) จากแหล่งกำเนิดเลเซอร์ชนิด แก๊สฮีเลียม-นีออน (He-Ne Laser)...

Scaning Electron Microscope : SEM

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ electron เป็นแหล่งกำเนิดแสง เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาลักษณะสัณฐานของวัสดุในระดับจุลภาค ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เล็กมาก...