เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านเคมี

 

1. เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์

   (Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer; NMR)

2. เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง

   (High Performance Liquid Chromatography; HPLC)

3. เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟชนิดของเหลว และวิเคราะห์มวล

   (Liquid Chromatography-Mass Spectrometer; LC-MS)

4. เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟ Q-TOF แมสสเปคโตรมิเตอร์

   (Liquid Chromatograph Quadrupole Time-of-Flight Mass Spectrometer; LC-QTOF)

5. เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ ชนิดทริปเปิลควอดรูโพ

   (Liquid Chromatograph Mass Spectrometer Triple Quadrupole; LC-QQQ)

6. เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์

   (Gas Chromatograph Mass Spectrometer; GC-MS)

7. เครื่องสกัดตัวอย่างด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหนือจุดวิกฤต

   (Supercritical Fluid Extraction; SFE)

8. เครื่องวิเคราะห์สารด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหนือจุดวิกฤต พร้อมชุดวิเคราะห์มวล

   (Supercritical Fluid Chromatography Mass Spectrometer; SFC-MS)

9. เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคเซอร์คูลาร์ไดโครอิสซึมสเปคโทรโฟโทมิเตอร์

   (Circular Dichroism Spectrophotometer; CD)

10. เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของธาตุ ด้วยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์

   (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer; ICP-MS)

11. เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของธาตุ ด้วยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์สำหรับการวิจัยชั้นสูง

   (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer; ICP-MS/MS)

12. เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครเวฟ

   (Microwave Digestion)

13. เครื่องกลั่นกรด

   (Reagent Distillation System)