เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางสเปกโตรสโคป

Fluorescence Spectrometer

ข้อมูลทั่วไป ยี่ห้อ / รุ่น : PerkinElmer/LS55 การขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องทำการติดต่อจอง เครื่องก่อนการใช้งาน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูและเครื่อง และควรติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันที่...

UV-Visible spectrophotometer

UV-VIS spectrophotometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในวิเคราะห์สารโดยอาศัยหลักการดูดกลืนรังสีของสารที่อยู่ในช่วงUltra violet (UV) และVisible (VIS) ความยาวคลื่นประมาณ 190-1000 nm ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ สารประกอบเชิงซ้อน หรือสารอนินทรีย์...

FTIR-Raman Spectrometer

FT-IR spectrometer (Fourier Transform Infrared Spectrometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ โครงสร้างของสาร โดยการวัดการดูดกลืนรังสีที่อยู่ในช่วงอินฟราเรด ที่อยู่ในช่วงเลขคลื่น (Wave number) ประมาณ 12800 - 10 cm-1...

Atomic Absorption Spectrophotometer AAS

แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานจากสถานะพื้น(ground state) เป็นสถานะกระตุ้น(exited state) ดังนั้นการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AAS จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนสารละลายหรือตัวอย่างที่จะวิเคราะห์ให้เป็นอะตอมอิสระ จากนั้นอะตอมอิสระจะดูดกลืน(absorp)...