เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบทางความร้อน

Dilatometer (Thermal expansion coefficient- COE)

Dilatometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุเมื่อได้รับความร้อน โดยเครื่อง Dilatometer จะทำการวัดขนาดความยาวของตัวอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อได้รับความร้อน ซึ่งจะวัดจากตำแหน่งของแกน Ceramic ที่เชื่อมต่อกับ Sensor...

Differential Scanning Calorimeters (DSC)

เครื่อง Differential Scanning Calorimeters (DSC) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการเปลี่ยนแปลงของ Heat Flow ของตัวอย่างเมื่อได้รับความร้อน เทียบกับตัวอย่างอ้างอิง โดยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และทางเคมีของตัวอย่างเมื่อได้รับความร้อน...

Thermogravimetric Analysis (TGA)

เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน หรือThermogravimetric Analysis (TGA) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนของวัตถุต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ...