ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับอาจารย์

ขอเชิญรับฟังการบรรยายและการแสดงเทคโนโลยีชั้นนำทางเครื่องมือวิทยาศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับนักศึกษา ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับอาจารย์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ภาพกิจกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับอาจารย์

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับนักศึกษา ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับอาจารย์

“ขนย้ายของเสียอันตราย”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับนักศึกษา ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับอาจารย์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับอาจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับนักศึกษา

การได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2559

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับอาจารย์ ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับนักศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์