โครงการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนของ University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) สหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนของ University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) สหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3) ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ มีนักศึกษาจาก University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน 2 คน โดยมีอาจารย์จาก UW-Madison สหรัฐอเมริกา ผู้ดำเนินการสอน วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนในบริบทของสถานที่เรียน และเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ร่วมชั้นเรียนกับนักศึกษาและคณาจารย์จากสหรัฐอเมริกา

ประกาศข่าว: