โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาสภาพแวดล้อมและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในห้องเรียนวิทยาศาสตร์"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ร่วมกับ ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องมือและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้ชื่อโครงการ “การพัฒนาสภาพแวดล้อมและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย” ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 57 คน และครูโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ครูโรงเรียนบ่อทอง ครูโรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง และครูโรงเรียนห้วยพลูพิทยา จำนวน 8 คน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืน ให้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มีความปลอดภัย มีการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และมีการคัดแยกประเภทสารเคมีได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย และเครื่องมือวิทยาศาสตร์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากครูผู้สอนสู่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกาศข่าว: