ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความรู้กับนักศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำดื่มลานดาว

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำดื่มลานดาว ณ โรงงานผลิตน้ำดื่มลานดาว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อาคาร S5) เพื่อให้ได้รับความรู้จากผู้ปฏิบัติงานจริง โดยมีคุณจินดาพร บุญวัฒนา เป็นวิทยากรกล่าวต้อนรับและบรรยายขั้นตอนการผลิต

ประกาศข่าว: