ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความรู้กับนักศึกษาดูงานการผลิตน้ำดื่มลานดาว

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตน้ำดื่มลานดาว เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการบริการ การบริหารอุตสาหกรรมและต้นทุน การผลิต การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของระบบงานรูปแบบต่างๆ การเรียนรู้ทฤษฎีการจัดการโรงงานสมัยใหม่และการควบคุมและการประกันคุณภาพการผลิต ประกอบการจัดทำโครงงานรายวิชา Industrial Management โดยมีคุณจินดาพร บุญวัฒนา เป็นวิทยากรกล่าวต้อนรับและบรรยายขั้นตอนการการผลิต

ประกาศข่าว: