กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 12

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน และกระบวนการรับนักศึกษาแก่ครูแนะแนวจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ได้เปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการจำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมดังกล่าวทำให้ครูแนะแนวที่เข้าร่วมมีความเข้าใจลักษณะการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ประกาศข่าว: