ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะดูงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาการดำเนินงานระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ การบำรุงรักษาเครื่องมือและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบ และการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบขั้นสูง จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาคาร S2, S3 และ S4

และเวลา 12.30 น. สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรมได้นำตัวแทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและตัวแทนจากภาคเอกชน เข้าเยี่ยมชมโรงงานเครื่องสำอางต้นแบบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดำเนินการพัฒนาการขับเคลื่อนนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ประกาศข่าว: