กิจกรรมฝึกประสบการณ์นักเรียนทุนการศึกษาสิรินธรฯ (การทำคุกกี้)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ส่วนพัฒนานักศึกษาร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียนทุนการศึกษาสิรินธรฯ จำนวน 38 คน ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ในครั้งนี้วิทยากรที่ให้ความรู้คือนางสาวสุดสวาท เกียรติปรีชา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการทำคุกกี้เบื้องต้น ทั้งด้านวิชาการและเพิ่มทักษะทางด้านประสบการณ์ 

ประกาศข่าว: