อบรมการใช้เครื่อง Nuclear Magnetic Resonance(NMR) หัวข้อ Latest NMR Technologies and Applications

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดตั้งฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่หลวง ร่วมกับ บริษัทซินเทคอินโนเวชั่นจำกัด จัดอบรมการใช้เครื่อง Nuclear Magnetic Resonance(NMR) หัวข้อ Latest NMR Technologies and Applications  ณ อาคาร C1 ห้อง 313 และอาคาร S2 ห้อง 115/3 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-15.30 น. โดย คุณขวัญชัย คงวัฒนานนท์ (Director of Sales, MRS SEA & Taiwan Bruker Biospin AG) และ คุณเขมพัฒน์ สุชารีกุล (Inside Sales Engineer, SEA) วิทยากรจากบริษัท Bruker Biospin AG บรรยายหลักการเทคนิค Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy เทคนิคการเตรียมตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้เครื่อง NMR กับงานวิจัยต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ บัณฑิตศึกษา และนักศึกษาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาอุตาสาหกรรมเกษตร และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รวมทั้งบุคคลากรของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรม

ประกาศข่าว: