สัมมนาการใช้งานเครื่อง Next Generation Sequencing (NGS) หัวข้อ Introduction to MiSeq and Applications และ 16S Metagenomics Sequencing

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดตั้งฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัทไบโอแอคทีฟ จำกัด จัดสัมมนาการใช้งานเครื่อง Next Generation Sequencing (NGS) หัวข้อ  Introduction to MiSeq and Applications และ 16S Metagenomics Sequencing ณ ห้องประชุมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร S2 ห้อง 223 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00-11.30 น. โดย  ดร.ยศธชัย ผิวปานแก้ว วิทยากรจากบริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด ได้บรรยายเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่อง NGS ยี่ห้อ illumina รุ่น MiSeq รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้เครื่อง NGS กับงานวิจัยต่างๆ โดยเฉพาะงานวิจัยทางด้าน 16S Metagenomics ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ บัณฑิตศึกษา และนักศึกษาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา  รวมทั้งบุคลากรของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนา

ประกาศข่าว: