นักวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งบุคลากรเข้าสอบเพื่อรับการรับรองความสามารถบุคลากร สาขาควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการให้บริการ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใช้งานห้องปฏิบัติการ

ในการสอบครั้งนี้ มีผู้ผ่านการสอบทั้งหมดจำนวน 16 คน โดยเป็นบุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 2 คน ได้แก่

1. นายนาวิน ธรสาธิตกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

2. นายธวัชชัย ทรายขาว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ประกาศข่าว: