ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโครงการ SMART YRC ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้บริการวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์ ให้กับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภายใต้การจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโครงการ SMART YRC โดยครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 104 คน เข้าฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3)

ประกาศข่าว: