ต้อนรับคณะดูงาน สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 30 คน โดยนำคณะฯ เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ห้องปฏิบัติการกลางสำหรับงานวิจัย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่อง HPLC, GC-MS และ NMR โดยมีนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลเครื่องมือเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงดังกล่าว

ประกาศข่าว: