แจ้งเลื่อนการจัดอบรมและสอบวัดผลความรู้ทางด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาทำโครงงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับนักศึกษา ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับอาจารย์

ตามที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดการอบรมและสอบวัดผลความรู้ทางด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาทำโครงงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 นั้น เนื่องจากเกิดสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จึงขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมออกไป โดยรายละเอียดการจัดอบรมและกำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ในการนี้ เพื่อเป็นการทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมและสอบวัดผลความรู้ จึงขอแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ การเข้าใช้งานระบบ E-learning และการดาวน์โหลดเอกสารการอบรม ได้ที่นี่ ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ E-learning 

ประกาศข่าว: