แจ้งการตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับนักศึกษา ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับอาจารย์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จะดำเนินการตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงานห้องปฏิบัติการที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 3-13 สิงหาคม 2563 โดยใช้ “ESPReL Checklists” เป็นเกณฑ์หลักในการตรวจฯ ซึ่งเป็นคู่มือการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติได้จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย ซึ่งในอนาคตจะมีการนำมาใช้ประกอบการจัดสรรทุนวิจัยจากภาครัฐ โดยกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลต่อไป

ประกาศข่าว: