แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการจัดอบรมและสอบวัดผลความรู้ทางด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาทำโครงงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกาศ / แจ้งเวียน สำหรับนักศึกษา

แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการและรายละเอียดการจัดอบรมและสอบวัดผลความรู้ทางด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาทำโครงงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

• กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนศึกษาเนื้อหา ในระบบ E-Learning จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2563

• กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าอบรมและสอบวัดผลความรู้ฯ ภาคปฏิบัติ ในระบบ E-Learning

   ระหว่างวันที่วันที่ 2 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563

• กำหนดจัดอบรมและสอบวัดผลความรู้ฯ ณ อาคารปฏิบัติการ 3 ชั้น 2,3 และ 4

• กำหนดให้นักศึกษาสวมหน้ากากอนามัย และเสื้อคลุมปฏิบัติการมาด้วย

รายละเอียดกำหนดการตามแนบ และโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์ elearning-stic.mfu.ac.th/elearning/

ประกาศข่าว: