ภาพกิจกรรมอบรม “ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกล และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2563”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกล และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 มีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมอบรมจำนวน 16 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อม      ให้นักศึกษามีความปลอดภัยในการใช้งานฯ และมีความรู้เรื่องการจัดการของเสียอันตราย

ประกาศข่าว: